Algemene voorwaarden 

Inleiding

In deze algemene voorwaarden lees je de regels voor onze samenwerking bij deelname aan workshops, coachingstrajecten of bemiddeling.

Ik leg per dienst uit wat de specifieke regels zijn met betrekking tot de wachtlijst na inschrijving, over de aanmelding en annulering voor de workshops, en over de deelname aan individuele coaching en het afzeggen van een sessie. Daarnaast lees je welke regels voor al onze diensten gelden. Zoals voor bemiddeling tussen de klant en de uitvoerend arts in het geval van de wens voor een cosmetische ingreep.

Heb je er vragen over? Stel ze gerust via info@dianaverweijen.com

Wie is wie?

Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als opdrachtgever, deelnemer aan een workshop of coachee.

Lees je ‘Diana Verweijen, ‘we’ ‘ons’ of ‘onze’ dan bedoelen we “Diana Verweijen‘’ als handelsnaam van de D.V Management B.V. ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 34143894 en gevestigd aan de Avenue Carnisse 221, te Barendrecht.

Algemene voorwaarden - geldigheid en andere afspraken

Wanneer gelden de algemene voorwaarden?
De algemene voorwaarden horen bij elke coachingssessie, workshop, of bemiddeling die je bij ons boekt. Ook gelden ze voor de overeenkomsten die we met je sluiten, aanbiedingen die we doen en offertes die we uitbrengen. Als je akkoord geeft op onze offerte voor een cosmetische ingreep, een opdracht voor individuele coaching of een workshop, dan ga je akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn.

Wat gebeurt er als een bepaald onderdeel niet geldig is?
Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd. Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. We overleggen dan samen hoe we tot een nieuwe afspraak komen en zoeken hierbij aansluiting bij het doel en de strekking van de algemene voorwaarden.

Kan je ook andere afspraken maken?
Als je andere afspraken wilt maken, geef dit dan bij ons aan. De door jou gewenste afspraken zijn pas geldig als we deze afwijkende afspraken schriftelijk hebben vastgelegd. Dit kan ook per e-mail.

Workshops

Hoe werkt de aanmelding?
Nadat je je hebt aangemeld voor de workshop, ontvang je per mail de offerte. De offerte dient uiterlijk twee weken voor de geplande workshop te worden betaald. Komt dit niet uit? Stuur me gerust een berichtje en dan overleggen we samen de mogelijkheden. Na betaling is de aanmelding definitief.

Kan je jouw deelname aan een workshop annuleren?
Voor de goede organisatie van een workshop spreken we het volgende af over annuleringen van de overeenkomst:

1. Tot 3 weken voor de datum van de workshop is het mogelijk kosteloos te annuleren;
2. Tot 5 werkdagen voor de datum van de workshop storten we 50% van de deelnemersbijdrage terug op het rekeningnummer waarvan je betaald hebt;
3. Als je binnen 5 werkdagen voor de workshop annuleert, ontvang je niets terug.
4. Na annulering worden geannuleerde plaatsen weer gepubliceerd op de website.

Individuele coaching

Hoe starten jullie een coachingstraject?
Voordat we een intakegesprek inplannen krijg je een e-mail over onze werkwijze, de tarieven en het aantal sessies die we aanbieden. We werken meestal met een vrijblijvende intake om elkaar goed te leren kennen en de coachingsvraag te formuleren. We beoordelen ook of we samen een coachingstraject aan willen gaan en hoeveel sessies we hiervoor nodig denken te hebben. Indien we beiden het traject met elkaar willen aangaan, plannen we de coachingssessies in en sturen we je de factuur op basis van de afgesproken sessies.

Kun je tussentijds stoppen met een traject?
Omdat we tijdens een coachingstraject samen een commitment aangaan en een aantal sessies afspreken om een bepaald doel te behalen, is het niet mogelijk tussentijds op te zeggen, tenzij ik anders aangeef. Als je echter ontevreden bent over de inhoud van de sessies geef dit dan op tijd aan. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Welke regels gelden voor het verzetten van een afspraak?
Omdat we tijd voor je reserveren voor een coachingssessie, maken we de volgende afspraken voor het verplaatsen of afzeggen van coachingsessies:

1. Tot 2 werkdagen voor de sessie is het afzeggen kosteloos en maken we een andere afspraak voor een sessie.
2. Als je 2 werkdagen of korter van tevoren afzegt of zelfs niet op komt dagen dan brengen we de gehele sessie bij je in rekening.

Wat kun je wel en niet van ons verwachten

We doen ons uiterste best om te zorgen dat onze activiteiten succesvol verlopen. We zorgen dat de coachingssessies voldoen aan de kwaliteit en eisen die aan een coach gesteld kunnen worden. Echter, kunnen we geen resultaten beloven. Het succes van de coachingssessie of een workshop is namelijk mede afhankelijk van jouw actieve bijdrage en inzet tijdens de sessies. We zijn geen therapeuten. Een traject bij ons kan niet gezien worden als vervanging van therapie. Als het nodig is, adviseren we je de zorg van een therapeut of andere zorgprofessional.

Vertrouwelijkheid
We gaan vertrouwelijk om met de door jou gedeelde informatie tijdens de coachingssessies en delen die informatie niet met derden. We doen dit alleen als we hiertoe wettelijk worden verplicht.

Privacy
Hoe we met je privacy omgaan, lees je in onze privacyverklaring.

Facturering en betaling

Hoe en wanneer wordt gefactureerd?
Workshops en coachingssessies worden voorafgaand per mail gefactureerd

Wat is de betalingstermijn?
- De workshops kunnen direct worden betaald via iDeal.
- De factuur van een losse sessie dient uiterlijk twee weken voor de sessie betaald te zijn.
- De factuur van het coachingstraject dient binnen dertig dagen na ontvangst betaald te zijn.

Als je te laat betaalt kunnen we de wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen.

Wat mag je met de oefeningen en materialen van ons doen?

Tijdens de coachingssessies maken we gebruik van materialen en oefeningen. De intellectuele eigendomsrechten blijven van ons. Je mag de materialen en oefeningen voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan de oefeningen of materialen te delen met derden, of commercieel te gebruiken.

Hoe gaan we om met klachten, gestelde aansprakelijkheid of (dreigende) conflicten?

Het heeft onze voorkeur eventuele klachten of conflicten op een constructieve wijze op te lossen. We horen graag zo spoedig mogelijk je feedback, zodat we hier iets mee kunnen doen.

Als je ons aansprakelijk wilt stellen, dan ontvangen we graag een schriftelijk een bericht van je (ingebrekestelling), waarin je goed onderbouwt en met voorbeelden aangeeft waarom je ontevreden bent, of de reden dat je ons aansprakelijk wilt stellen en waarvoor.

In het bericht moet je ons een redelijke termijn geven om te reageren, eventuele verplichtingen alsnog na te komen en/of eventuele fouten te herstellen, en/of schade te beperken of helemaal te verhelpen.

Pas als het ons niet lukt om er eerst onderling uit te komen, dan zullen we ons geschil voorleggen aan de rechte, of in het geval dat je de overeenkomst als consument gesloten hebt de daartoe bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst.

Als je ons aansprakelijk stelt, dan gelden ook de onderstaande regels:
Als we aansprakelijk zijn voor schade die bijvoorbeeld ontstaat door het niet nakomen van onze verplichtingen uit de overeenkomst, of op een andere manier, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw. We zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.

We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de aansprakelijkheid komt door onze opzet of bewuste roekeloosheid. Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid of bij vroegtijdige beëindiging.

Afsluiting

Hopelijk zijn de algemene voorwaarden begrijpelijk. Als je toch nog vragen hebt, dan horen we ze graag, anders gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met de voorwaarden.

Versie 1.3. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 7 augustus 2023.

Algemene voorwaarden Granny Shop

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Call Granny Vintage. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van hetgeen is bepaald in deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en vorderingen, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Call Granny Vintage worden bedongen, worden ook bedongen ten behoeve van door Call Granny Vintage ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van uw bestelling door Call Granny Vintage. Call Granny Vintage is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Call Granny Vintage dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en over tweedehands artikelen wordt geen btw gerekend. Invoerrechten zijn voor de consument. 3.2 Betaling kan geschieden via iDEAL telebankieren, PayPal, Visa, AMEX, Mastercard of bankoverschrijving. Bij betaling per bank of giro is de datum van betaling de datum van bijschrijving op de giro- of bankrekening van Call Granny Vintage. 3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan Call Granny Vintage beslissen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.

Artikel 4. Verzending / bezorging

4.1 Wij verzenden wereldwijd. Bestellingen boven €100 worden binnen Nederland gratis verzonden. Volledig verzekerde verzendingen in andere Europese landen bedragen €29,50,-. Volledig verzekerde verzendingen buiten Europese landen bedragen €39,50,-. 4.2 Wij verzenden al onze artikelen volledig verzekerd met POSTNL, dit betekent dat het artikel verzekerd is tot € 5500,-. Na ontvangst van de betaling verzenden wij uw artikel binnen 48 uur. 4.3 Verzending binnen Europa duurt ongeveer 2-5 werkdagen. Verzending buiten Europa duurt ongeveer 5-10 werkdagen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de duur van de levering. 4.4 Zodra uw artikel is verzonden, ontvangt u uw verzendnummer zodat u uw artikel op elk gewenst moment kunt volgen. Invoerrechten, belastingen of andere kosten in verband met het importeren van het gekochte artikel zijn niet de verantwoordelijkheid van Call Granny Vintage. Deze kosten zijn voor de koper. Controleer altijd uw land invoerrechten buiten de Europese Unie! 4.5 Indien het door u bestelde artikel niet voorradig is nemen wij dezelfde dag nog contact met u op. Bestelling geplaatst in het weekend wordt maandag verzonden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Call Granny Vintage verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van bezorging op u over.

Artikel 6. Garantie voor echtheid

6.1 Call Granny Vintage garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. 6.2 Als je een item hebt gekocht bij Call Granny Vintage en twijfelt over de echtheid, neem dan contact op met Call Granny Vintage. Call Granny Vintage kan het item vervolgens laten authentiseren door een derde partij. De kosten zijn voor de klant.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Call Granny Vintage in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, hiervan volgt een schriftelijke mededeling. En zonder dat Call Granny Vintage gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan Call Granny Vintage kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 8. Diversen

8.1 Indien u aan Call Granny Vintage schriftelijk een adres opgeeft, is Call Granny Vintage gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Call Granny Vintage schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden. 8.2 Indien Call Granny Vintage gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden toestaat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. Je kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Call Granny Vintage deze voorwaarden soepel toepast. 8. Call Granny Vintage is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Copyright

Copyright 10.1 Op alle afbeeldingen of delen van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur, is het kopiëren van afdrukken of volledige delen van de tekst van gedownloade documenten ten strengste verboden door het auteursrecht.

Copyright
Op alle door Call Granny ontwikkelde leermiddelen geldt copyright. We stellen het op prijs als je bij gebruik ervan buiten Call Granny contact met ons opneemt en onze naam vermeldt.

Call Granny
Avenue Carnisse 221
2993 MD Barendrecht
+31650713688

Laten we praten!
Heb je een vraag of wil je meer weten?
Aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Bellen, WhatsAppen of mailen. Ik kijk er naar uit je te ontmoeten!

Nederlands en Engels gesproken.
+31 (0)6 50 71 36 88
Je kunt mij ook hier vinden:
info@dianaverweijen.com
Copyright © 
2024 
Website
 Swartwebdesign B.V.

Review

Max. bestandsgrootte: 100 MB.
Een gesprek?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

* Vereist
/